La importància dels llums del vehicle

La finalitat dels llums dels vehicles no només és la de veure, sinó també la de ser vist, ja que cada vehicle en circulació és, en la pràctica, un obstacle per la resta, per la qual cosa la delimitació de la seva presència també és de primordial importància. No sempre som conscients de la importància que tenen els llums a la conducció.

Per a què la conducció es realitzi en condicions de seguretat, la DGT aconsella parar una especial atenció a la utilització, manteniment i regulació dels fars, per aconseguir, d’una banda, disposar de llum suficient i, d’altra banda, no enlluernar a qui circula per les mateixes víes públiques.

Alguns consells bàsics des de COLBO:

  • Els llums van reduïnt la seva intensitat amb l’ús, per la qual cosa han de canviar-se cada 40.000 km. o 2 anys.
  • Els llums s’han de canviar de dos en dos, degut a què el seu ús es simètric en gran part dels casos.
  • És necessari mantenir netes les òptiques: fars i pilots.

L’ús obligatori de l’enllumenat queda recollit en la Llei de Tràfic i Seguretat vial: “tots els vehicles que circulen entre la posta i la sortida del sol, o a qualsevol hora del dia a túnels, pasos inferiors i trams de vía afectats per la senyal “túnel”, han de portar encès l’enllumenat que correspongui”.

També hauran de portar encès durant la resta del dia l’enllumenat:

  1. Les motocicletes que circulen per qualsevol vía objecte d’aquesta llei.
  2. Tots els vehicles que circulen per un carril reversible o en sentit contrari al normalment utilitzat a la calçada on es trobi situat, bé sigui u carril que estigui exclusivament reservat o bé obert excepcionalment en el sentit esmentat.

Les bicicletes, a més, estaran dotades dels elements reflectants que, degudament homologats, es determinen en el Reglament General de Vehicles. Qual sigui obligatori l’ús d’enllumenat, els conductors de bicicletes a més portaran col·locada alguna peça reflectant si circula per via interurbana”.

Seguir aquests senzills consells pot ser la diferència entre patir o provocar un accident o, d’altra bada, viatjar amb seguretat, fins i tot en un element tant hostil per la circulació com és l’obscuritat de la nit.

Tallers ColboLa importància dels llums del vehicle